Skip links
DERMAPURE

Regulamin kliniki

Zapoznaj się z naszym regulaminem.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO

DermaPureMed
Postanowienia ogólne
§1

1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Dermapure Krzysztof Pikuła Monika Nowacka spółka cywilna z siedzibą przy ul. Grzybowska 3/u7 Warszawa 00-132, 364755073, NIP 5252661910, wpisany do rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej: 000000238974 / W14
2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą DermaPureMed.
3. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z późn. zm.);
b) wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę mazowieckiego;
c) niniejszego Regulaminu;

§2
Niniejszy regulamin organizacyjny określa:

1. Firmę oraz nazwę podmiotu.
2. Miejsce udzielania świadczeń;
3. Cele i zadania podmiotu leczniczego DermaPureMed;
4. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
5. Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi;
6. Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego DermaPureMed;
7. Organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania;
8. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;
9. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi;
10. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz pobierania opłat za jej udostępnianie;
11. Wysokość opłat oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych.

Miejsce udzielania świadczeń
§3

1. DermaPureMed udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach zakładu leczniczego, pod adresem: ul. Grzybowska 3/u7, 00-132 Warszawa.
2. Udzielanie przez DermaPureMed ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych może odbywać się także w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń lub w miejscu pobytu pacjenta.
3. Udzielanie przez DermaPureMed świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osó b wykonujących zawó d medyczny udzielających tych świadczeń.

Cele i zadania podmiotu leczniczego DermaPureMed
§4

1. Celem DermaPureMed jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
2. Do zadań DermaPureMed należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz opieki pielęgniarskiej w warunkach ambulatoryjnych.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§5

1. DermaPureMed prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
2. Zakres świadczeń udzielanych przez DermaPureMed obejmuje:
a) badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,
a) konsultacje lekarskie w ramach specjalności określonych w § 8 niniejszego Regulaminu,
b) wykonywanie świadczeń zdrowotnych na odległość – przy wykorzystaniu nowych technologii teleinformatycznych.

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi
§6

1. DermaPureMed jest kierowany przez właściciela, zwany/a dalej Kierownikiem DermaPureMed.
2. Kierownik DermaPureMed wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
3. Kierownik DermaPureMed kieruje podmiotem leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik DermaPureMed może powoływać kierownikó w poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych.
5. W przypadku powołania kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych, Kierownik DermaPureMed określi zakres ich obowiązków oraz udzieli im stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
6. Właściciel upoważnia Dyrektora Centrum Medycznego DermaPureMed do podejmowania w jego imieniu decyzji związanych z bieżącą działalnością DermaPureMed, w tym w szczególności do:
1) Zarządzania personelem DermaPureMed, w tym do określania obowiązków, kompetencji i  uprawnień poszczegó lnych osón,
2) Zatwierdzania procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktó w normatywnych, za wyjątkiem Regulaminu Organizacyjnego DermaPureMed.

Struktura organizacyjna
§7

1. Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego tworzą: Centrum Medyczne DermaPureMed jako jednostka organizacyjna wraz z komó rkami organizacyjnymi:
1) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
2) Poradnia dermatologiczna
3) Poradnia medycyny estetycznej – Kosmetologia estetyczna
3) Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki ich współdziałania

§8

1. Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w § 8 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.
2. Do zadań Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego należy w szczególności wykonywanie zabiegów i badań, iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych, pomiar ciśnienia tętniczego.
3. Do zadań poradni określonych w § 8 ust. 1 pkt 3 – należy w szczególności planowanie i realizowanie opieki medycznej, w tym diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie specjalistyczne.

§9

1. Poszczegó lne jednostki i komórki organizacyjne DermaPureMed oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Kierownik DermaPureMed bądź inne osoby wyznaczone przez Kierownika.
3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 10

1. DermaPureMed organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu bądź innym miejscu pobytu pacjenta, a także na odległość za pośrednictwem systemó w łączności lub systemów teleinformatycznych.
3. Rejestracja pacjentów odbywa się w następujących formach, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, przy użyciu strony internetowej Centrum Medycznego DermaPureMed lub telefonicznie – z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.
5. Podczas konsultacji lekarskiej lekarz może zlecić Pacjentowi wykonanie dodatkowych badań i/lub konsultacji nie ujętych w posiadanym przez Pacjenta pakiecie badań, o ile wynika to ze wskazań medycznych i jest to niezbędne do dalszego procesu leczniczego.
6. Udzielenie świadczenia zdrowotnego jest możliwe wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego – bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, na które pacjent został zarejestrowany – w recepcji Centrum Medycznego DermaPureMed i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również zagraniczne dokumenty tożsamości ze zdjęciem. W przypadku teleporady lub videoporady, weryfikacja tożsamości polega na: podaniu danych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
7. DermaPureMed nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
8. Lekarze DermaPureMed kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.
9. Lekarze DermaPureMed kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi
§ 11

1. DermaPureMed w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. DermaPureMed oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
3. DermaPureMed udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentó w, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie
§ 12

1. DermaPureMed prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
2. DermaPureMed udostępnia dokumentację o której mowa w ust. 1:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona do tego przez pacjenta za życia;
b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
c) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;
d) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
f) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
g) zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;
h) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
i) innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie zakładu leczniczego DermaPureMed lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, zostały określone w cenniku usług Centrum Medycznego DermaPureMed.
4. Dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań są udostępniane osobom, o których mowa w § 12 ust. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego DermaPureMed, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również zagraniczne dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych
§ 13

1. DermaPureMed może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.
2. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez jego Kierownika i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Chcesz nas odwiedzić?

Śmiało, nie czekaj! Możesz zadzwonić lub skorzystać z formularza konaktowego.

Zadzwoń teraz